HIROAKI IGARASHI

 1. 萬千寵愛在一身        

Lyrics Home | Composers Home | Random Jump | Page 1 | Prev | Next

   萬千寵愛在一身 - 李克勤周慧敏 
   曲︰HIROAKI IGARASHI/KAZUKO KOBAYASHI
   詞︰向雪懷
   編︰杜自持

  男:無論是自己不知不覺愛得深
    還是自己根本早對你痴心
    如是陷阱今天失足已深
    難自拔只想討你歡心

  男:如若是上天偷偷的對你偏心
    甜蜜夢中一生不要有傷心
    誰亦自願甘心的將你等
    情義萬千將寵愛一身

 *男:情無限
  女:將痴心
  男:換你的
  女:一顆心
  男:就讓我
  女:愛上你
  男:常常在心 誰人願
  女:將一生
  男:換你的
  女:一點真
  男:願奉上
  合:每個熱吻

  女:常問問自己應該怎去過一生
    還是自己擔心戀愛會傷心
    情路寂漠得到款款細心
    和現在開心因你關心

  女:情若未吝嗇不分早晚愛得深
    甜蜜夜深輕輕躺進你衣襟
    誰羨慕伴我就算千萬人
    情義萬千今天變一心

  女:情無限
  男:將痴心
  女:換你的
  男:一顆心
  女:就讓我
  男:愛上你
  女:常常在心 誰人願
  男:將一生
  女:換你的
  男:一點真
  女:願奉上
  合:每個熱吻

  獨白:
  女:唔知點解 我成日都好擔心
    愛情係唔係會令人好傷心幾個既呢
    我又成日都問自己
    我應該點樣去過呢生好 你話呢
  男:點解女人成日都咁多野問既

    重唱 *,*
Permanent link: http://lyrics.dreamnicky.com/writer1407-1.html#lyric1 | Random Jump | Top
This page was generated by Chinese Song Viewer Ver 4.6.426
Last updated on 24 June 2014 3:13:47 PM
CSV (c) 1996-1998 System Request Computer Solution

Navigator

Male Female
Group All
Composers 1 2 3 All
What's New
What's Similar
Duets Mobile
HIROAKI IGARASHI
Page 1
Random Jump